Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Systému Langino

 1. Definice pojmů a základní ustanovení
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele vyplývající jim z používání systému Langino dostupného prostřednictvím internetových stránek https://langino.com a jeho dalších verzí pro aplikace, které jsou dostupné pro mobilní zařízení používající zejména Apple iOS a Android či jiné (dále jen „Systém Langino“).
  2. Provozovatelem Systému Langino je společnost Langino, s.r.o., IČ 06021743 se sídlem Brno-Medlánky 62100, Medlánky 242, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99576 dne 13.4.2017 (dále jen „Provozovatel“).
  3. Uživatelem se rozumí pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek každý návštěvník, který jakýmkoli způsobem použije Systém Langino. Dokud Uživatel neprovede registraci prostřednictvím Systému Langino, považuje se za neregistrovaného uživatele.
 2. Registrace a přihlášení
  1. Každý Uživatel se může registrovat tím, že prostřednictvím Systému Langino zadá své jméno a příjmení, e-mailovou adresu a heslo, v rámci tohoto registračního procesu potvrdí prostřednictvím ověřovacího e-mailu existenci a správnost své e-mailové adresy a poprvé se do Systému Langino přihlásí. Registrací Uživatel vyjadřuje svůj bezpodmínečný a bezvýhradní souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a potvrzuje, že si je přečetl a jejich obsahu zcela rozumí.
  2. Registrace a přihlášení do Systému jsou vždy zdarma.
  3. K přihlášení do Systému Langino používá Uživatel svoji e-mailovou adresu, která je zadána při registraci (pokud ji později změnil v uživatelském nastavení Systému Langino, zadává tuto e-mailovou adresu platnou k poslední změně) a bezpečnostním heslem, které je možné rovněž kdykoli později měnit.
  4. Registrovat a přihlásit se do Systému Langino může Uživatel rovněž pomocí svého účtu na Google nebo Facebook.
  5. Uživatelé mladší 18 let se smí registrovat a užívat Systém Langino jen v rozsahu, který je přiměřený svéme věku, mentálnímu a rozumovému vývoji, přičemž za něho nese odpovědnost zákonný zástupce.
 3. Používání systému Langino
  1. Systém Langino je určen jako nástroj pro studium a výuku jazyků, který slouží k užívání studentům, lektorům jazyků a provozovatelům jazykových škol a dalším Uživatelům, teří ho chtějí pro účely jazykového vzdělávání používat, kteří jsou Uživateli Systému Langino.
  2. Systém Langino umožňuje Uživatelům tvořit témata a lekce sloužící pro vlastní studium nebo výuku jiných Uživatelů, dále umožňuje tato témata sdílet s jinými Uživateli Systému Langino nebo dalšími uživateli na internetu, zvát ostatní Uživatele nebo další uživatele na internetu ke spolupráci na těchto tématech nebo k jejich studiu, dále umožňuje předání dalším Uživatelům Systému Langino a podobně.
  3. Systém Langino dále umožňuje Uživatelům tvořit kurzy, které mohou nabízet veřejně či soukromě ostatním Uživatelům, kteří po schválení druhou stranou mohou do těchto kurzů psát zprávy ostatním Uživatelům v těchto kurzech, sdílet témata, sdílet tyto kurzy s ostatními Uživateli a vést o nich evidenci, získávat informace o tom, jak probíhá studium sdílených témat a další související úkony.
  4. Systém Langino dále umožňuje Uživatelům tvořit v jeho rámci jazykové školy, prostřednictvím kterých mohou vytvářet témata, kurzy, do nichž mohou zvát ostatní Uživatele, a provádět veškeré úkony zmíněné v části Používání Systému Langino.
  5. Systém Langino dále umožňuje prostřednictvím Systému Langino komunikovat s ostatními Uživateli, nahlížet do údajů, které se o sobě tito Uživatelé rozhodli sdílet nebo které slouží jejich identifikaci v rámci Systému Langino; dále je možné, aby si Uživatelé Systému Langino pro účely své činnosti evidovali další nepovinné údaje o ostatních Uživatelích, kurzech, tématech, lekcích a školách, které získali v rámci své vlastní činnosti v Systému Langino i mimo něj.
  6. Systém Langino dále umožňuje Uživatelům přidávat další obsah do veřejné části slovníku a databáze frází.
  7. Uživatelé Systému Langino mají právo odmítnout komunikaci a jakékoli další pozvánky od jakéhokoli jednoho či více Uživatelů.
  8. Žádný Uživatel nesmí být nucen kýmkoli jiným k jakékoli komunikaci s kterýmkoli jiným Uživatelem či Uživateli.
 4. Autorská práva a ochrana práv třetích stran
  1. Provozovatel neodpovídá za žádný obsah zveřejněný Uživateli prostřednictvím Systému Langino.
  2. Uživatel zveřejněním jakéhokoli obsahu, zejména v rámci témat a lekcí, současně prohlašuje, že disponuje veškerými autorskými, popřípadě licenčními právy k takovému zveřejnění. V případě, porušení tohoto Uživatelem nenese za takové jednání Provozovatel žádnou odpovědnost.
  3. V případě, že dojde činností některých z Uživatelů v Systému Langino k poškození práv třetích stran, vyhrazuje si Provozovatel právo takto vzniklou situaci uvést do stavu, kdy nebude dále zasahováno do práv třetích stran.
  4. Zveřejněním jakéhokoli obsahu zejména prostřednictvím témat a lekcí uděluje Uživatel Provozovateli nevýhradní, neomezenou a licenci k dalšímu nakládání s tímto obsahem.
 5. Ochrana osobních údajů a informací o Uživatelích
  1. Osobními údaji, které Provozovatel sbírá o každém registrovaném Uživateli, jsou e-mailová adresa, jméno a příjmení; přičemž jméno a příjmení slouží v Systému Langino k identifikaci daného Uživatele a jsou viditelné i pro ostatní Uživatele. Registrací v systému Langino uděluje Uživatel souhlas Provozovateli se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kromě v předchozím bodě uvedených osobních údajů může Uživatel o své osobě zadat i další údaje, kterými jsou adresa bydliště, provozovny, fakturační adresa, e-mailová adresa, pohlaví, věk, uživatelská jména v jiných programech a sociálních sítích (Skype, Twitter a jiné), profilová fotografie, logo a další, přičemž u těchto údajů může určit, zda budou přístupná k nahlížení i ostatním Uživatelům.
  3. Kromě údajů o své osobě, případně společnosti, může Uživatel zadávat i informace o jiných Uživatelích, přičemž tyto údaje jsou přístupné pouze jemu a Uživatelům, které sám prostřednictvím Systému Langino výslovně určí.
  4. Osobní údaje a informace o Uživatelích jsou Provozovatelem uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel veškeré údaje získané od Uživatelů užívá výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám s výjimkou subjektů zde jmenovitě uvedených. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Provozovatel s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, případně další právní předpisy České republiky.
  5. Informace o Uživatelích zadané jinými Uživateli zpracovává Provozovatel pouze v anonymizované podobě pro účely statistik a vývoje Systému Langino.
  6. Subjekty třetích stran, kterým Provozovatel může poskytovat zpracovávané údaje, jsou tyto:
   1. Google, Inc. za účelem anonymní analýzy navštěvovaných stránek a statistické analýzy dat.
   2. Facebook, Inc. za účelem uživatelského zveřejňování vybraných informací na základě rozhodnutí daného Uživatele.
   3. GOPAY, s.r.o. IČ 26046768 za účelem provádění plateb za používání Systému Langino.
   4. Společnost eBaze s.r.o., IČ 4603389 za účelem vystavování faktur a paltebních dokladů Uživatelům.
 6. Zákaz šíření nevhodného obsahu
  1. Je zakázáno prostřednictvím Systému Langino šířit obsah, který by porušoval právní řád České republiky.
  2. Za nevhodný a zakázaný obsah je považován jakýkoli materiál podněcující nenávist vůči nebo jednotlivci nebo skupině jednotlivců na základě pohlaví, věku, národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, sexuální orientace či jiných osobnostních a povahových charakteristik, případně obsah tyto jednotlivce či skupiny jednotlivců jakkoli poškozující, zesměšňující či znevažující.
  3. Je zakázáno dále šířit obsah, který je obscénní, či společensky pobuřující, ohrožující mravní výchovu mládeže a podobně.
  4. Dále je zakázáno zneužívat Systém Langino k šíření nevyžádané pošty, nevyžádaných reklamních sdělení či jinak obtěžovat ostatní Uživatele.
  5. V případě zveřejnění či šíření obsahu definovaného v této části má Provozovatel právo takový obsah smazat, případně postoupit takové porušení Všeobecných obchodních podmínek příslušným orgánům státní moci.
 7. Platební podmínky
  1. Používání Systému Langino neregistrovanými nebo nepřihlášenými Uživateli je bezplatné.
  2. Registrace a přihlášení do Systému Langino je zdarma.
  3. Zdarma je rovněž používání Systému Langino pro studium témat, používání slovníku a výukových nástrojů.
  4. Tvoření vlastního obsahu (témat), používání analytických nástrojů a tvoření kurzů pro ostatní Uživatele či jiné vázání Uživatelů na jiného Uživatele je zpoplatněno dle platného ceníku.
  5. První platba za využívání placených částí Systému Langino je splatná vždy ve chvíli, kdy Uživatel odešle objednávku tarifu podle platného ceníku.
  6. Platba je prováděna vždy nejméně na období jednoho měsíce a je Uživatelem Provozovateli placena předem.
  7. Při výběru způsobu platby má Uživatel možnost určit, že platba bude prováděna opakovaně na základě jednoho schválení Uživatelem. V případě, že takto učiní, považuje se toto za souhlas s prováděním opakovaných plateb. Ve stejné části Systému Langino může Uživatel tyto opakované platby zrušit a svůj souhlas s nimi tak odejmout.
  8. V případě opakovaných plateb bude částka vždy stejná jako ta, kterou zadal v okamžiku schválení opakovaných plateb. Částka bude Uživateli strhávána každý měsíc v den, který se číselně shoduje se dnem, kdy byla provedena první z opakovaných plateb; pokud Uživatel zvolí možnost opakovaných plateb na rok dopředu, bude částka strhávána vždy každý rok v datum, které se číslem dne i měsíce shoduje se dnem, kdy byla provedena první z opakovaných plateb.
  9. Informace týkající se změn ceníku, strhávání opakovaných plateb po době delší než 6 měsíců, případně jiné podstatné informace týkající se opakovaných plateb může Provozovatel Uživateli zasílat na e-mailovou adresu, kterou používá Uživatel k přihlašování do Systému Langino nebo na e-mailovou adresu, kterou Uživatel zadal ke svému osobnímu profilu v Systému Langino.
  10. Zprostředkovatelem plateb za používání Systému Langino je společnost GOPAY, s.r.o., se sídlem v 37001 Plané 67, IČ26046768, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030.
  11. V případě, že Uživatel nezaplatí Provozovateli za používání Systému Langino řádně a včas, vyhrazuje si Provozovatel právo omezit či zrušit Uživateli přístup do Systému Langino a využívání jeho služeb do doby, než bude dluh v plné výši uhrazen. V případě, že dluh uhrazen nebude, má právo Provozovatel účet Uživatele a na něj vázaný obsah bez náhrady smazat.
  12. Provozovatel má právo postupovat třetím stranám pohledávky vůči Uživatelům.
 8. Řešení sporů, odstoupení od smlouvy a reklamace
  1. Veškeré spory vzniklé při užívání Systému Langino se řídí právním řádem České republiky.
  2. K rozhodování sporů vzniklých při používání Systému Langino jsou příslušné obecné soudy České republiky.
  3. Dle § 20n zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů je možné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů před Českou obchodní inspekcí, pokud tomu odpovídá povaha sporu.
  4. Odstoupení od smlouvy je možné výhradně z důvodů uvedených v zákoně, není-li mezi stranami sjednáno jinak ve smlouvě, a to na základě písemného oznámení doručeného druhé straně s uvedením důvodu odstoupení a s účinky odstoupení k okamžiku doručení takového oznámení druhé straně.
  5. V případě nefunkčnosti či poruchy služby je Uživatel povinen závadu písemně (e-mailem) reklamovat a to nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti služby. Na případnou kompenzaci z důvodu poruchy služby nemáUživatel nárok v případě, že z jeho strany nebyly řádně a včas uhrazeny všechny poplatky za veškeré poskytované služby Provozovatelem, služba je vypovězena, nebo je služba nefunkční kvůli předchozímu jednáníUživatele, nebo Uživatel písemně prokazatelným způsobem (e-mailem) neprovede reklamaci nefunkčnosti služby nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti služby.
 9. Závěrečná a přechodná ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 4. 2019.
  2. Veškeré smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právními předpisy České republiky.
  3. Vztahy, které výslovně neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí zák. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, dále dle zák. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně jinými souvisejícími právními předpisy právního řádu České republiky.
  4. Všeobecné obchodní podmínky, které jsou uveřejněny na Internetové stránce https://langino.com, si Provozovatel vyhrazuje právo kdykoliv změnit. Pokud tak Provozovatel učiní, informuje o tom Uživatele při příštím přihlášení do Systému Langino.